Home  Home     UGC number  UGC number       NGC number  NGC number  
  Columba  Columba
  Corona Australis  Corona Australis
  DSO Table List  DSO Table List

Coma Berenices by Messier number

Messier no NGC no IC no UGC no Type RA hr RA min RA sec DEC +- DEC deg DEC min DEC sec Size Mag Posn angle Incl 1=f, 5=e Rating Pos err Name
40 4565   7772 GAL 12 36 20.5 + 25 59 20 14.9 / 2 10.3 136 5 VG 1937.206 WINNECKE 4
53 5024     GLOB 13 12 55.435 + 18 10 3.75 12.6 8.5     VG 2.859  
64 4826   8062 GAL 12 56 44.2 + 21 41 5 10.3 / 5 9.3 115 4 VG 3.051 BLACKEYE/SLEEPING BEAUTY GALAXY
85 4382   7508 GAL 12 25 24.6 + 18 11 26 7.4 / 5.9 10   2 GD 3.18  
88 4501   7675 GAL 12 31 59.5 + 14 25 17 6.8 / 3.7 10.2 140 4 GD 1.896  
91 4548   7753 GAL 12 35 26.2 + 14 29 49 5.2 / 4.2 10.9 150 2 GD 2.557  
98 4192   7231 GAL 12 13 48.1 + 14 53 42 9.4 / 2.3 10.9 155 4 GD 2.047  
99 4254   7345 GAL 12 18 49.3 + 14 25 7 5.3 / 4.6 10.4   1 GD 2.328 VIRGO CLUSTER PINWHEEL/COMA PINWHEEL GALAXY
100 4321   7450 GAL 12 22 55.1 + 15 49 22 7.5 / 6.1 10.1 30 1 GD 2.799